แบบฟอร์มนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 มรว.01 (GE) คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(59-60) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2 แบบ มรว.2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นหมวดวิชาเฉพาะ และ/หรือ เลือกเสรี ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3 แบบ มรว.3 คำร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
4 แบบ มรว.4 คำร้องขอย้าย Section (กรณีวิชาเดียวกัน) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
5 แบบ มรว.5 คำร้องขอเปลี่ยนหลักสูตร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
6 แบบ มรว.6 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7 แบบ มรว.6.2 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชาสำหรับนักศึกษาเรียนร่วม (กรณีปรับรหัสวิชา) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 แบบ มรว.6.3 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชาสำหรับนักศึกษา (กยศ.) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
9 แบบ มรว.6.4 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชากรณีที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
10 แบบ มรว.7 คำร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
11 แบบ มรว.8 คำร้องขอลาพักการเรียน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
12 แบบ มรว.9 คำร้องขอกลับเข้าเรียนและขอคืนสภาพความเป็นนักศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
13 แบบ มรว.10 คำร้องขอลาออก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
14 แบบ มรว.11 คำร้องขอสอบปลายภาค ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
15 แบบ มรว.12 คำร้องขอจบการศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
16 แบบ มรว.13 คำร้องขอเปิดหมู่พิเศษ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
17 แบบ มรว.14 คำร้องขอเรียนสมทบที่มหาวิทยาลัยอื่น ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 แบบ มรว.15 คำร้องขอหนังสือรับรอง ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
19 แบบ มรว.16 คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 แบบ มรว.18 คำร้องเปลี่ยนแปลงหลักฐาน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
21 แบบ มรว.19 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน นักศึกษาภาคปกติ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
22 แบบ มรว.20 คำร้องลงทะเบียนไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนด ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
23 แบบ มรว.21 คำร้องขอย้ายสถานศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
24 แบบ มรว.22 คำร้องขอรับใบปริญญาบัตร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
25 แบบ บันทึกข้อความขอจองรายวิชา (ไม่ได้จองรายวิชาตามกำหนดของมหาวิทยาลัย) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 แบบ ตัวอย่างบัตรเข้าห้องสอบชั่วคราว ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
27 แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม