แบบฟอร์มวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 แบบฟอร์มหนังสือแบ่งสัดส่วนงาน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2 แบบฟอร์มนำส่งบทความวิจัยบทความวิชาการ(Journal of Research and Innovation in Science and Technology;JRIST) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม