แบบฟอร์มอาจารย์/เจ้าหน้าที่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 แบบฟอร์มขอใช้ครุภัณฑ์ IT ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2 แบบฟอร์มใบลาออก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
4 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
5 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
6 แบบฟอร์มตอบรับเป็นวิทยากร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7 แบบขออนุญาตไปราชการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 แบบฟรอร์มแผนปฏิบัติการหลักสูตรประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
9 แบบฟอร์มขออนุญาตไปนิเทศนักศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
10 ใบลากิจ ป่วย คลอด ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
11 คู่มือจัดระบบการเรียนการสอน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
12 คู่มือการพัฒนาหลักสูตร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
13 แบบฟอร์มเสนออาจารย์พิเศษ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
14 เครื่องมือประเมิน สายสนับสนุน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
15 เครื่องมือประเมิน สายวิชาการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
16 ใบปะหน้าข้อสอบคณะวิทย์ (ปรับใหม่ ) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
17 ขอเถ่ายสำเนาประวัติ(ปรับใหม่) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล(ปรับใหม่) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
19 บันทึก+ไม่ขอต่อสัญญา(ปรับใหม่) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 บันทึกข้อความ-กนผ.01-08(ปรับใหม่) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
21 บันทึกขอต่อสัญญาจ้าง(ปรับใหม่) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
22 บันทึกขอเบิกเกินคาระงานสอนภาคปกติ(ปรับใหม่) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
23 บันทึกขอเบิกค่าใช้สอย-อาหารและอาหารว่าง-ใบสำคัญรับเงิน-ใหม่(ปรับใหม่) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
24 บันทึกขอลาออก(ปรับใหม่) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
25 บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ(ปรับใหม่) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 บันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนวิทยากรใบสำคัญรับเงินวิทยากร-ใหม่ (ปรับใหม่) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
27 บันทึกขออนุมัติลงนามเอกสารประกาศค่านิเทศ(ปรับใหม่) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 แบบแจ้งกำหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา(ปรับใหม่) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
29 แบบแจ้งกำหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา+2(ปรับใหม่) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
30 แบบฟอร์มกนผ.04(ปรับใหม่) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
31 หลักฐานการจ่ายเงินค่าสอน จันทร์-ศุกร์(ปรับใหม่) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
32 แบบฟอร์มกนผ.-01-02 (ปรับใหม่) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
33 กนผ-08-1(ปรับใหม่) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
34 แบบฟอร์มการเบิกค่านิเทศสหกิจศึกษา(ปรับใหม่) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
35 บันทึกขออนุญาตไปนิเทศ ปรับใหม่ pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
36 แบบขอสอนชดเชย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
37 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุมและสถานที่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
38 บันทึกข้อความขอแสดงเจตจำนงในการทำ OKR รายบุคคล ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
39 บันทึกข้อความขอแสดงเจตจำนงในการทำ OKR กลุ่ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
40 ขั้นตอนดำเนินการแบบขอเสนอพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้น ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
41 แบบเสนอขอพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้น(สำหรับ OKR ที่ได้รับการเห็นชอบจากคณดีแล้ว) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
42 ใบลาพักผ่อน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
43 บันทึกข้อความขอแก้ไขการกรอกรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
44 แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
45 ขออนุญาตไปราชการโดยไม่เบิกค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
46 บันทึกข้อความขอนุมัติโครงการใหม่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
47 แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการกระบวนการวิทย์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
48 แบบฟอร์มขอใช้ห้อง-Scitech-innovation ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
49 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการจัดทำสื่อการสอนเพื่อชุมชนผ่านระบบดิจิตอล ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
50 แบบฟอร์มเบิกค่าสอน ภาคพิเศษ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
51 แบบขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกสถานที่ กรณีค้างคืน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
52 แบบขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกสถานที่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
53 บันทึกขออนุญาตลาออก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
54 แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม