สารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 ขั้นตอนการเบิกอุปกรณ์ สารเคมีและเครื่องมือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2 วิธีการใช้เครื่องหม้อนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันสูง ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3 ขั้นตอนการเบิกจ่ายอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการโภชนาการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
4 ขั้นตอนการให้บริการห้องปฏิบัติการ นอกคาบเรียน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
5 ขั้นตอนการจัดหาสิ่งสนับสนุนในรายวิชาปฏิบัติการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม