ลำดับ ชื่ออาจารย์ สาขาวิชา ข้อมูลเพิ่มเติม
1 อาจารย์สุจาริณี สังข์​วรรณะ​ โภชนาการและการกำหนดอาหาร ข้อมูลเพิ่มเติม
2 อาจารย์จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง โภชนาการและการกำหนดอาหาร ข้อมูลเพิ่มเติม
3 อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า โภชนาการและการกำหนดอาหาร ข้อมูลเพิ่มเติม
4 อาจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์ โภชนาการและการกำหนดอาหาร ข้อมูลเพิ่มเติม
5 อาจารย์ กิตติศักดิ์  สิงห์สูงเนิน เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม
6 อาจารย์ ไพรินทร์  มีศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม
7 ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม
8 อาจารย์อัจจิมา มั่นทน เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม
9 ผศ.กมลมาศ วงษ์ใหญ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม
10 ผศ.อมีนา ฉายสุวรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม
11 อาจารย์ชุมพล จันทร์ฉลอง เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม
12 อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม
13 ผศ.อิงอร วงษ์ศรีรักษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม
14 ผศ.ณฐพงศ์​ เมธินธรังสรรค์ เทคโนโลยีชีวภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม
15 ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี เทคโนโลยีชีวภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม
16 อาจารย์จิตติมา กอหรั่งกุล เทคโนโลยีชีวภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม
17 รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ เทคโนโลยีชีวภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม
18 ผศ.วัฒนา อัจฉริยะโพธา เทคโนโลยีชีวภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม
19 ผศ.ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ เทคโนโลยีชีวภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม
20 อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ เทคโนโลยีชีวภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม
21 ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน เคมี ข้อมูลเพิ่มเติม
22 รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ เคมี ข้อมูลเพิ่มเติม
23 ผศ.ดร.ณฐกมลวรรณ ศรีจั่นเพชร เคมี ข้อมูลเพิ่มเติม
24 อาจารย์ ดร.พชรวรรณ รัตนทรงธรรม เคมี ข้อมูลเพิ่มเติม
25 ผศ.ดร.สำเนียง อภิสันติยาคม เคมี ข้อมูลเพิ่มเติม
26 อาจารย์ ดร.บุษยา จูงาม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อมูลเพิ่มเติม
27 อาจารย์ ดร.จินต์จุฑา ขำทอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อมูลเพิ่มเติม
28 อาจารย์อมตา อุตมะ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อมูลเพิ่มเติม
29 อาจารย์ขวัญแข สงัดวงศ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อมูลเพิ่มเติม
30 อาจารย์วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อมูลเพิ่มเติม
31 อาจารย์อรวรรณ ชำนาญพุดซา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อมูลเพิ่มเติม
32 อาจารย์ชลลดา พละราช อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อมูลเพิ่มเติม
33 อาจารย์พชรกมล กลั่นบุศย์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อมูลเพิ่มเติม
34 ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ข้อมูลเพิ่มเติม
35 ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ข้อมูลเพิ่มเติม
36 ผศ.ดร.ขนิษฐา ภมรพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ข้อมูลเพิ่มเติม
37 ผศ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ข้อมูลเพิ่มเติม
38 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม
39 ผศ.ดร.ปุณยนุช​ นิลแสง วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม
40 รศ.ดร.ศศมล ผาสุข วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม
41 อาจารย์ ชวลิต โควีระวงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ข้อมูลเพิ่มเติม
42 อาจารย์ ประณมกร อัมพรพรรดิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ข้อมูลเพิ่มเติม
43 อาจารย์ ณัฐรดี อนุพงค์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ข้อมูลเพิ่มเติม
44 ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ ข้อมูลเพิ่มเติม
45 อาจารย์ วิศรุต ขวัญคุ้ม วิทยาการคอมพิวเตอร์ ข้อมูลเพิ่มเติม
46 อาจารย์ดาวรถา วีระพันธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ข้อมูลเพิ่มเติม
47 อาจารย์สุนี ปัญจะเทวคุปต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ข้อมูลเพิ่มเติม
48 ผศ.ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ข้อมูลเพิ่มเติม
49 ผศ.ดร.เยาวภา แสงพยับ มาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม
50 ผศ.วรายุทธ์ อัครพัฒนพงษ์ มาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม
51 ผศ.ดร.ชลอ วงศ์แสวง ฟิสิกส์ประยุกต์ ข้อมูลเพิ่มเติม
52 อาจารย์ ดร.นพมาศ ประทุมสูตร ฟิสิกส์ประยุกต์ ข้อมูลเพิ่มเติม
53 อาจารย์ ดร.วิชัย กองศรี ฟิสิกส์ประยุกต์ ข้อมูลเพิ่มเติม
54 ผศ.โยธิน กัลยาเลิศ ฟิสิกส์ประยุกต์ ข้อมูลเพิ่มเติม
55 ผศ.เบญจมาศ แก้วนุช ฟิสิกส์ประยุกต์ ข้อมูลเพิ่มเติม
56 อาจารย์วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์ นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม
57 อาจารย์ลัดดาวัลย์ กงพลี นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม
58 ผศ.กนกวรรณ ปุณณะตระกูล นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม
59 อาจารย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟแวร์ ข้อมูลเพิ่มเติม
60 อาจารย์เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์ นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟแวร์ ข้อมูลเพิ่มเติม
61 ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา คหกรรมศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม
62 อาจารย์ ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์ คหกรรมศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม
63 อาจารย์จุรีมาศ ดีอำมาตย์ คหกรรมศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม
64 อาจารย์พัชรลักษณ์ วัฒนไชย คหกรรมศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม
65 อาจารย์ สิโรรัตน์ จั่นงาม คณิตศาสตร์ประยุกต์ ข้อมูลเพิ่มเติม
66 อาจารย์จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง คณิตศาสตร์ประยุกต์ ข้อมูลเพิ่มเติม
67 อาจารย์ณัฐพงศ์ วัฒนศิริพงษ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ข้อมูลเพิ่มเติม
68 อาจารย์ ดร.สุภาวิณี ขันคำ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ข้อมูลเพิ่มเติม
69 อาจารย์ ดร.ณภัทณ์จันทร์ ด่านสวัสดิ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ข้อมูลเพิ่มเติม
70 อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ข้อมูลเพิ่มเติม
71 อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ นำพันธุ์วิวัฒน์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ข้อมูลเพิ่มเติม
72 ผศ.ดร.ดรุณี หันวิสัย คณิตศาสตร์ประยุกต์ ข้อมูลเพิ่มเติม
73 ผศ.คชินทร์ โกกนุทาภรณ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ข้อมูลเพิ่มเติม
74 ผศ.ดร.ตีรณรรถ ศรีสุนนท์ การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูลเพิ่มเติม
75 อาจารย์สมคิด ตันเก็ง การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูลเพิ่มเติม
76 ผศ.ดร.รัตถชล อ่างมณี การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูลเพิ่มเติม