ทำเนียบผู้บริหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Dean Faculty Of Science And Technology

ผศ.ดร. นิสา พักตร์วิไล

nisa@vru.ac.th

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Deputy Dean of the Faculty of Science and Technology

อ. อรวรรณ ชำนาญพุดซา
อ. อรวรรณ ชำนาญพุดซา

orawan.cham@vru.ac.th

ผศ.ดร. พรรณวิภา  แพงศรี
ผศ.ดร. พรรณวิภา แพงศรี

phanwipa@vru.ac.th

อ. มัชฌกานต์   เผ่าสวัสดิ์
อ. มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์

matchakan@vru.ac.th

หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Head of the Office of the Faculty of Science and Technology

นาง กนกพร สัณห์ฤทัย
นาง กนกพร สัณห์ฤทัย

pp3647@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Assistant Dean of Faculty of Science

อ.ดร. จินต์จุฑา ขำทอง
อ.ดร. จินต์จุฑา ขำทอง

chinchuta@vru.ac.th

ผศ.ดร. วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์
ผศ.ดร. วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์

watcharaporn@vru.ac.th

ผศ. ไพรินทร์ มีศรี
ผศ. ไพรินทร์ มีศรี

phairin@vru.ac.th

ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน
ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน

kittisak.sing@vru.ac.th

อ.ดร. ฐิติมา เกษาหอม
อ.ดร. ฐิติมา เกษาหอม

thiti.kesa@gmail.com

อ. ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส
อ. ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส

pannarat@vru.ac.th

ประธานหลักสูตร

Course President

ผศ.ดร. วัฒนา  อัจฉริยะโพธา
ผศ.ดร. วัฒนา อัจฉริยะโพธา

wattana@vru.ac.th

ผศ. เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์
ผศ. เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์

sethapong@vru.ac.th

อ.ดร. สุภาวิณี ขันคำ
อ.ดร. สุภาวิณี ขันคำ

supawinee@vru.ac.th

ผศ.ดร. ณัฐสิมา โทขันธ์
ผศ.ดร. ณัฐสิมา โทขันธ์

natsima@vru.ac.th

ผศ. เอกชัย จงเสรีเจริญ
ผศ. เอกชัย จงเสรีเจริญ

ekachai@vru.ac.th

อ. วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์
อ. วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์

veerasak@vru.ac.th

อ.ดร. ประณมกร อัมพรพรรดิ์
อ.ดร. ประณมกร อัมพรพรรดิ์

pranomkorn@vru.ac.th

อ.ดร. วิชัย กองศรี
อ.ดร. วิชัย กองศรี

wichai@vru.ac.th

อ. สุจา​ริณี​ สังข์​วรรณะ​
อ. สุจา​ริณี​ สังข์​วรรณะ​

sujarinee@vru.ac.th

รศ.ดร. ศศมล ผาสุข
รศ.ดร. ศศมล ผาสุข

sasamol@vru.ac.th

ผศ.ดร. ณพัฐอร บัวฉุน
ผศ.ดร. ณพัฐอร บัวฉุน

napattaorn@vru.ac.th

ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน
ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน

kittisak.sing@vru.ac.th

ผศ.ดร. รัตถชล อ่างมณี
ผศ.ดร. รัตถชล อ่างมณี

rattachon@vru.ac.th

อ. อรวรรณ ชำนาญพุดซา
อ. อรวรรณ ชำนาญพุดซา

orawan.cham@vru.ac.th