ทำเนียบผู้บริหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Dean Faculty Of Science And Technology

ผศ.ดร. นิสา พักตร์วิไล

nisa@vru.ac.th

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Deputy Dean of the Faculty of Science and Technology

อ. อรวรรณ ชำนาญพุดซา
อ. อรวรรณ ชำนาญพุดซา

orawan.cham@vru.ac.th

ผศ.ดร. พรรณวิภา  แพงศรี
ผศ.ดร. พรรณวิภา แพงศรี

phanwipa@vru.ac.th

อ. มัชฌกานต์   เผ่าสวัสดิ์
อ. มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์

matchakan@vru.ac.th

หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Head of the Office of the Faculty of Science and Technology

นาง กนกพร สัณห์ฤทัย
นาง กนกพร สัณห์ฤทัย

pp3647@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Assistant Dean of Faculty of Science

อ.ดร. จินต์จุฑา ขำทอง
อ.ดร. จินต์จุฑา ขำทอง

chinchuta@vru.ac.th

ผศ.ดร. วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์
ผศ.ดร. วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์

watcharaporn@vru.ac.th

ผศ. ไพรินทร์ มีศรี
ผศ. ไพรินทร์ มีศรี

phairin@vru.ac.th

ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน
ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน

kittisak.sing@vru.ac.th

อ.ดร. ฐิติมา เกษาหอม
อ.ดร. ฐิติมา เกษาหอม

thiti.kesa@gmail.com

อ. ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส
อ. ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส

pannarat@vru.ac.th

ประธานหลักสูตร

Course President

ผศ.ดร. ขนิษฐา ภมรพล
ผศ.ดร. ขนิษฐา ภมรพล

kanittha@vru.ac.th

ผศ.ดร. วัฒนา  อัจฉริยะโพธา
ผศ.ดร. วัฒนา อัจฉริยะโพธา

wattana@vru.ac.th

อ.ดร. นพมาศ ประทุมสูตร
อ.ดร. นพมาศ ประทุมสูตร

noppamas.pra@vru.ac.th

ผศ. จุฑารัตน์  โพธิ์หลวง
ผศ. จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง

jutarat@vru.ac.th

ผศ. เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์
ผศ. เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์

sethapong@vru.ac.th

อ. ลัดดาวัลย์   กงพลี
อ. ลัดดาวัลย์ กงพลี

Laddawan.kong@vru.ac.th

ผศ. เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา
ผศ. เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา

Benjang@vru.ac.th

อ.ดร. ประณมกร อัมพรพรรดิ์
อ.ดร. ประณมกร อัมพรพรรดิ์

pranomkorn@vru.ac.th

อ. สุจา​ริณี​ สังข์​วรรณะ​
อ. สุจา​ริณี​ สังข์​วรรณะ​

sujarinee@vru.ac.th

รศ.ดร. ศศมล ผาสุข
รศ.ดร. ศศมล ผาสุข

sasamol@vru.ac.th

ผศ.ดร. เยาวภา แสงพยับ
ผศ.ดร. เยาวภา แสงพยับ

yaowapa.saeng@vru.ac.th

ผศ.ดร. ณพัฐอร บัวฉุน
ผศ.ดร. ณพัฐอร บัวฉุน

napattaorn@vru.ac.th

ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน
ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน

kittisak.sing@vru.ac.th

อ. นิธิพนธ์ น้อยเผ่า
อ. นิธิพนธ์ น้อยเผ่า

nitipon@vru.ac.th

อ. อรวรรณ ชำนาญพุดซา
อ. อรวรรณ ชำนาญพุดซา

orawan.cham@vru.ac.th