ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ๑๔๘  ให้นักศึกษาภาคพิเศษเข้าสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๕
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ๑๔๘ ให้นักศึกษาภาคพิเศษเข้าสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๕

14 May 2023

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ

28 March 2023

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ เข้าศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ เข้าศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๖๕

16 February 2023

แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖
แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖

8 February 2023

อัตราค่าเช่าห้อง Scitech innovation space, อัตราค่าเช่าห้องปฏิบัติการจัดทำสื่อการสอน เพื่อชุมชนผ่านระบบดิจิทัล อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ และอัตราค่าบริการ ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 65
อัตราค่าเช่าห้อง Scitech innovation space, อัตราค่าเช่าห้องปฏิบัติการจัดทำสื่อการสอน เพื่อชุมชนผ่านระบบดิจิทัล อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ และอัตราค่าบริการ ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 65

20 June 2022

แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการกระบวนการวิทย์
แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการกระบวนการวิทย์

20 June 2022

กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2566

15 May 2023

โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

15 May 2023

โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี

ต้อนรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ต้อนรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

8 May 2023

ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 2567
กิจกรรมการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

2 May 2023

ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

1 May 2023

ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน อาหารไทยระดับ 1 เป็นครั้งที่ 2/66
การจัดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน อาหารไทยระดับ 1 เป็นครั้งที่ 2/66

28 April 2023

อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์