ต้อนรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์และบุคคลกรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับการศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


26 September 2023

Scitech VRU