โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด และบรรยาย “โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


26 September 2023

Scitech VRU