การอบรมเทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุและการเขียนรายงาน

ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าร่วม การอบรมเทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุและการเขียนรายงาน โดยวิทยากร คุณวัชรพล เดชกุล จาก บริษัท ชีลส์ โซลูชั่น จำกัด ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


28 May 2023

Scitech VRU