การจัดสอบภาคความสามารถ มาตราฐานอาหารไทยระดับ 1

อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ภายใต้การดำเนินการของหลักสูตรคหกรรมศาสตร์

ได้ดำเนินการจัดสอบภาคความสามารถ มาตราฐานอาหารไทยระดับ 1

สถานที่ทดสอบ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์


28 May 2023

Scitech VRU