การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสร้างสื่อสร้างสรรค์

ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab ชั้น 2 อาคารหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสร้างสื่อสร้างสรรค์"

ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab ชั้น 2 อาคารหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


28 May 2023

Scitech VRU