กิจกรรม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา “กิจกรรม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ” โดยมี ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบรางวัล และเกียรติบัตรให้แก่ให้ผู้เข้าร่วมการประกวด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


28 May 2023

Scitech VRU