อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการเป็น SMART University

ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะชีวิต สารสนเทศและนวัตกรรม (อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการเป็น SMART University) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


26 September 2023

Scitech VRU