กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนและจิตอาสา

โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง ต.บ้านแป้ง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนและจิตอาสา โดยได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องอบรมความรู้ เรื่อง การสร้างงานศิลปะแก่นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง กิจกรรกรรมครั้งนี้  ผศ.อมีนา ฉายสวรรณ , อาจารย์ชุมพล จันทร์ฉลอง และตัวแทนนักศึกษาจำนวน 10 คน รว่มดำเนินการจัดกิจกรรมและให้ความรู้


28 March 2023

Scitech VRU