ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การวางแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ณ ห้องปฎิบัติการ Scitech innovation space อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00น.

ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การวางแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องปฎิบัติการ Scitech innovation space อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#ScitechVRU

#วไลยอลงกรณ์

#valaya

#vru

#SCIVRU

#SocialResponsibilities

#Co-operativeOrganization

#IntegratedInnovation


28 May 2023

Scitech VRU