ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8/2565

ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครั้งที่ 8/2565 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมการเวก โดยมี ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้บริหารคณะและประธานหลักสูตร

#ScitechVRU

#วไลยอลงกรณ์

#valaya

#vru

#SCIVRU #SocialResponsibilities

#Co-operativeOrganization

#IntegratedInnovation


27 November 2022

Scitech VRU