กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ห้อง IT802 ชั้น 8 อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 18 คน เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและความพร้อมในการฝึกประสบการณ์กับหน่วยงานภายนอก


26 September 2023

Scitech VRU