นิทรรศการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา M.W. School อนาคตที่ออกแบบได้

ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมนิทรรศการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา M.W. School อนาคตที่ออกแบบได้

วันที่ 20 ก.ย. 65 ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี

มีหลายสาขาวิชา ให้เลือกเรียน สมัครเรียนกันมาเยอะๆ แล้วเจอกันที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#ScitechVRU

#วไลยอลงกรณ์

#valaya

#vru

www.vru.ac.th

#ศึกษาต่อ #รับสมัครนักศึกษา #ปริญญาตรี


28 March 2023

Scitech VRU