ประชุมจัดทำแผนอัตรากำลัง

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมจัดทำแผนอัตรากำลัง โดยมี ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีเป็นประธาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#ScitechVRU

#วไลยอลงกรณ์

#valaya

#vru

#WWW -> http://sci.vru.ac.th/

#SCIVRU


28 March 2023

Scitech VRU