คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 5 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#ScitechVRU

#วไลยอลงกรณ์

#valaya

#vru

 

#SCIVRU #SocialResponsibilities

#Co-operativeOrganization

#IntegratedInnovation


26 September 2023

Scitech VRU