คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับ"การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ปีการศึกษา 2564"

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับ"การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ปีการศึกษา 2564" โดยมี อาจารย์สุนันทา คเชศะนันทน์ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน ผศ.ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์

ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย เป็นกรรมการตรวจประเมิน และ ผศ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย เป็นกรรมการเเละเลขานุการตรวจประเมิน ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#ScitechVRU

#วไลยอลงกรณ์

#valaya

#vru


28 March 2023

Scitech VRU