พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท ครูเสือ เซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอลซัลติ้ง จำกัด และ บริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด

ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

วันที่ 26 สิงหาคม 2565

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท ครูเสือ เซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอลซัลติ้ง จำกัด และ บริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด

ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์


27 November 2022

Scitech VRU