กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และบุคลากร (พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ)

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และบุคลากร (พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ)

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์

17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

#ScitechVRU

#วไลยอลงกรณ์

#valaya

#vru


27 November 2022

Scitech VRU