โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการคณะสีเขียว"

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการคณะสีเขียว"

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#ScitechVRU

#วไลยอลงกรณ์

#valaya

#vru


27 November 2022

Scitech VRU