กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร

ณ ห้อง Scitech innovation space ชั้น 1 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 13.00 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร ณ ห้อง Scitech innovation space ชั้น 1 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#ScitechVRU

#วไลยอลงกรณ์

#valaya

#vru


28 March 2023

Scitech VRU