กิจกรรม "New Journey New Life at VRU" EP.2

ณ บริเวณสวนหย่อม อาคารกองพัฒนานักศึกษา และห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

วันที่ 6 กรกฏาคม 2565

อาจารย์อรวรรณ ชำนาญพุดซา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ได้เข้าร่วมกิจกรรม "New Journey New Life at VRU" EP.2

ณ บริเวณสวนหย่อม อาคารกองพัฒนานักศึกษา และห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

#ScitechVRU

#วไลยอลงกรณ์

#valaya

#vru


28 May 2023

Scitech VRU