ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีคณะสาธารณะสุขศาสตร์

และผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#ScitechVRU

#วไลยอลงกรณ์

#valaya

#vru


28 March 2023

Scitech VRU