กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ณ ห้องประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ณ ห้องประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#ScitechVRU

#วไลยอลงกรณ์

#valaya

#vru


28 March 2023

Scitech VRU