กิจกรรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หอสมุดแห่งชาติ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร วงษ์ศรีรักษา และ อาจารย์ชุมพล จันทร์ฉลอง ได้นำนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปี ที่ 3 และ 4 เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพให้แก่นักศึกษาและ ให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดการระบบสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้งาน


28 March 2023

Scitech VRU