ตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 13/6/65

ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต จำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และ ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 สาขาวิชา คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา


28 March 2023

Scitech VRU