กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565

อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์

เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 เพื่อนักศึกษาใหม่มีความพร้อมในการเรียน การปรับตัวและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และ ให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในการช่วยเหลือ แบ่งปัน ตลอดช่วงเวลาเรียน


28 May 2023

Scitech VRU