ประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ESPReL)

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์

ประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ESPReL) ของศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


28 May 2023

Scitech VRU