มอบรางวัล ในกิจกรรม "SOCIAL ENTERPRISE ด้วยแนวคิด SOCIAL ENGINEER"

ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคาร เรียนรวมสังคม

"SOCIAL ENTERPRISE ด้วยแนวคิด SOCIAL ENGINEER"
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธาน มอบรางวัล ในกิจกรรม "SOCIAL ENTERPRISE ด้วยแนวคิด SOCIAL ENGINEER"  ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคาร เรียนรวมสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#ScitechVRU

#วไลยอลงกรณ์

#valaya

#vru

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

cr.งานเลขานุการผู้บริหาร มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


28 May 2023

Scitech VRU