รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคาร เรียนรวมสังคม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ได้แก่

1. อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่

2. ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ด้านทุนวิจัย

3. ผศ.วัฒนา อัจฉริยะโพธา ด้านการพัฒนาท้องถิ่น

 

#ScitechVRU

#วไลยอลงกรณ์

#valaya

#vru

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

 


28 March 2023

Scitech VRU