อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและทบทวนแผนยุทศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ โรงแรม เอวัน รอยัล ครูส พัทยา

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและทบทวนแผนยุทศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ณ โรงแรม เอวัน รอยัล ครูส พัทยา

#ScitechVRU

#วไลยอลงกรณ์

#valaya

#vru

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th


28 March 2023

Scitech VRU