อบรมเชิงปฎิบัติการ : การจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อบรมเชิงปฎิบัติการ : การจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แบบมีส่วนร่วมและติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะและการพัฒนางาน พัฒนาคุณภาพ สร้างคุณภาพชีวิต แก่ผู้ปฎิบัติงาน” ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤษภาคม เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

#วไลยอลงกรณ์ #Valaya


28 March 2023

Scitech VRU