พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 “พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ร่วมกับ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (MOA) ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

28 May 2023

Scitech VRU