ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมชั้นปีที่6

โรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมชั้นปีที่6 วันนี้ได้มีโอกาสพบครูแนะแนวและนักเรียน

4 February 2023

Scitech VRU