ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานคณบดี

ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานคณบดี ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์

28 March 2023

Scitech VRU