สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมการเวก

28 May 2023

Scitech VRU