กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ณ อาคารเรียนรวมวิทย์ ชั้น 5

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ดำเนินกิจกรรม วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 สถานที่ดำเนินการ ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

28 March 2023

Scitech VRU