การตรวจประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ

ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี ประธานคณะกรรมการ อาจารย์ ดร. กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณะกรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร กรรมการและเลขานุการ

28 March 2023

Scitech VRU