การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 หลักสูตร คือ หหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

28 March 2023

Scitech VRU