กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนคณะวิทย์ฯ

ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนคณะวิทย์ฯ ณ ห้องประชุมห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

28 March 2023

Scitech VRU