ตรวจประเมินระดับหลักสูตร 15 มิถุนายน 2563

ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ และ หลักสูตรเคมี

28 March 2023

Scitech VRU