กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Classroom

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Classroom วันพฤหัสบดีที่ 21พฤษภาคม 253 เวลา 9.00-16.30น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28 March 2023

Scitech VRU