โครงการ จิตอาสาป้องกันภัย COVID-19 ทำสเปรย์แอลกอฮอล์

ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีโครงการ จิตอาสาป้องกันภัย COVID-19 ทำสเปรย์แอลกอฮอล์ ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ด้วยความร่วมมือระหว่าง งานบริหารงานทรัพย์สินและรายได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบุคลากรจิตอาสาของหน่วยงานต่างๆ

28 May 2023

Scitech VRU