การจัดประกวดผลงานนักศึกษา Productive Learning

ห้อง 5103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม การจัดประกวดผลงานนักศึกษา Productive Learning วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ห้อง 5103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 February 2023

Scitech VRU