Wine Studies Zbasic Knowledge and Intensive Techniques

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ "Wine Studies Zbasic Knowledge and Intensive Techniques" วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28 March 2023

Scitech VRU